e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

Specjalizacja

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kierując się wynikami analizy prawnej każdej sprawy poszukujemy najlepszych rozwiązań prawnych. Należy bowiem mieć na względzie, iż szczególnie w sprawach rodzinnych, prowadzenie długotrwałego procesu nie zawsze jest zgodne z dobrem Klienta. W sprawach opiekuńczych zaś należy kierować się przede wszystkim dobrem małoletnich dzieci. Natomiast w sytuacji, gdy dojdzie do sporu sądowego istotne jest właściwe przygotowanie postępowania (zgromadzenie i przedstawienie dowodów) i zabezpieczenie Klienta w trakcie trwania procesu, a przed wydaniem orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

W zakresie stosunków małżeńskich Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w sprawach:

 • rozwód (z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia oraz z zaniechaniem orzekania o winie),
 • separację,
 • podział majątku,
 • alimenty na rzecz byłego małżonka,
 • zaspokajanie potrzeb rodziny, zwane potocznie alimentami na małżonka,
 • nakazanie, zmianę, uchylenie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny,
 • zwolnienie z obowiązku przedstawiania dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa (przez pełnomocnika, a także kobietom ze względu na brak wymaganego wieku).

W zakresie stosunków między rodzicami i dziećmi Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w sprawach:

 • alimenty,
 • ustalenie, wykonywanie, zmianę kontaktów z małoletnim,
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
 • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w braku porozumienia między rodzicami,
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • wydanie, zmianę zarządzeń w sytuacji zagrożenia dobra dziecka,
 • związane z ustaleniem i zaprzeczeniem ojcostwa lub macierzyństwa, a także uznaniem ojcostwa i ustaleniem bezskuteczności uznania ojcostwa.

Kancelaria oferuje również pomoc prawną przy negocjowaniu i sporządzaniu warunków umów małżeńskich (tzw. intercyza) oraz porozumień o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej (plan wychowawczy).

W swej działalności Kancelaria zajmuje się również sprawami związanymi z ubezwłasnowolnieniem i opieką nad osobami pełnoletnimi oraz małoletnimi, sprawami nieletnich (sprawy o demoralizację i o czyny karalne prowadzone przez sądy rodzinne), a także sprawami o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie oraz z zaburzeniami psychicznymi. Nadto udzielamy pomocy również w sprawach o zobowiązanie do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

Zwracamy szczególną uwagę na postępowanie dowodowe w sprawach, które w znacznej mierze waży nad wynikiem procesu. Dobre przygotowanie strategii procesowej już na początku procesu daje szanse na lepszy efekt końcowy w orzeczeniu kończącym. Pomagamy Klientom gromadzić potrzebne dokumenty do sprawy, sugerujemy kolejne kroki i rozwiązania, dbając o najlepszy interes osoby reprezentowanej.

Dzięki umożliwieniu przez ustawodawcę odbywania rozpraw w trybie audio- wideo (on- line) jesteśmy w stanie świadczyć pomoc prawną i reprezentować Państwa w sądach na terenie całego kraju.