e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

Specjalizacja

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

W zakresie spraw pracowniczych Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną obejmującą m.in.: 

 • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy (umowa o pracę),
 • tworzenie aktów wewnętrznych (np. regulaminów wynagradzania),
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w sporach sądowych.

Zakres naszych usług odnosi się m.in. do problematyki zatrudnienia, czasu pracy, dyskryminacji, mobbingu, naruszenia dóbr osobistych, a także wynagrodzenia i urlopów.

Do najczęściej prowadzonych przez nas postępowań związanych ze stosunkiem pracy zalicza się sprawy:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy, lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia, oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy,
 • dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczeń z tym związanych.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, którymi zajmuje się Kancelaria, dotyczą przede wszystkim odwołań od decyzji organu rentowego w kwestii:

 • emerytur i rent, w tym emerytur pomostowych, rekompensat za pracę w szczególnych warunkach,
 • zasiłków: 
  • chorobowych, 
  • wyrównawczych, 
  • opiekuńczych, 
  • macierzyńskich, 
  • porodowych, 
  • pogrzebowych, 
  • rodzinnych,
 • świadczeń rehabilitacyjnych,
 • zarzutu pozorności stosunku pracy, ustalonej wysokości wynagrodzenia, pozorności prowadzenia działalności gospodarczej itp.,
 • innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym świadczenia wspierającego oraz świadczenia wychowawczego 800+.

Zawsze szczegółowo analizujemy sytuację prawną ubezpieczonego na podstawie dostarczonych lub uzyskanych dokumentów ubezpieczeniowych. Następnie świadczymy pomoc przy: 

 • sporządzeniu i złożeniu odwołania od niekorzystnej decyzji ZUS, 
 • zastępstwie prawnym zarówno przed organem rentowym jak i sądem, 
 • redakcji pism, wniosków i opinii.

W przypadku spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych istotne jest przygotowanie i przedstawienie kompletnego stanowiska, z właściwie zebranymi dowodami. Mimo że przepisy nie wykazują zbyt dużego formalizmu przy redakcji treści odwołania, to uchybienia na tym etapie mogą spowodować negatywne konsekwencje w postaci niekorzystnego wyroku. 

Kancelaria, dzięki długoletniemu doświadczeniu wie, w jaki sposób przygotować i prowadzić sprawę, by finalnie osiągnąć największe prawdopodobieństwo jej pozytywnego rozstrzygnięcia.