e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

Specjalizacja

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

W zakresie spraw pracowniczych pomoc prawna Kancelarii może polegać m.in. na sporządzaniu i opiniowaniu umów z zakresu prawa pracy (umowa o pracę) oraz tworzeniu aktów wewnętrznych (np. regulaminów wynagradzania), a także na występowaniu w charakterze pełnomocnika w sporach sądowych.
Zakres naszych usług odnosi się m.in. do problematyki zatrudnienia, czasu pracy, dyskryminacji, mobbingu, naruszenia dóbr osobistych, a także wynagrodzenia i urlopów.

Do najczęściej prowadzonych postępowań związanych ze stosunkiem pracy zalicza się sprawy:

  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
  • przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
  • odszkodowanie za wypadek przy pracy,
  • dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczeń z tym związanych.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, którymi zajmuje się Kancelaria dotyczą przede wszystkim odwołań od decyzji organu rentowego w kwestii:

  • emerytur i rent, w tym emerytur pomostowych, rekompensat za pracę w szczególnych warunkach,
  • zasiłków: chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego, porodowego, pogrzebowego, rodzinnego,
  • świadczeń rehabilitacyjnych,
  • zarzutu pozorności stosunku pracy, ustalonej wysokości wynagrodzenia, pozorności prowadzenia działalności gospodarczej itp.
  • oraz innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zajmując się sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych w szczególności analizujemy szczegółowo sytuację prawną ubezpieczonego w oparciu o dostarczone lub uzyskane dokumenty ubezpieczeniowe, świadczymy pomoc w sporządzeniu i złożeniu odwołania od niekorzystnej decyzji ZUS, świadczymy również zastępstwo prawne zarówno przed organem rentowym oraz sądem, a także redakcję pism, wniosków i opinii.

W sprawach tego typu niezwykle istotne jest przygotowanie i przedstawienie kompletnego stanowiska, uzupełnionego o odpowiednio zebrane i wyselekcjonowane dowody. Pomimo tego, iż przepisy wprost nie wykazują zbyt dużego rygoryzmu w redakcji treści odwołania, uchybienia na tym etapie mogą spowodować kolejno negatywne konsekwencje w postaci niekorzystnego wyroku, który po uprawomocnieniu będzie miał tzw. powagę rzeczy osądzonej (res iudicata). Oznacza to, iż co do zasady ustalony stan faktyczny sprawy uznaje się za niezmienny, niewzruszalny, a celem tej instytucji jest zagwarantowane pewności prawa i unikaniu wznawiania ustawicznych sporów „o to samo”. Dlatego istotnym z punktu widzenia jest odpowiednie przygotowanie i prowadzenie takiej sprawy, by finalnie osiągnąć największe prawdopodobieństwo pozytywnego rozstrzygnięcia, na czym opiera się pomoc naszej Kancelarii.