e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234

kancelaria

Regulamin

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz

 

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204) przez Kancelarię Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz, zwanej dalej Kancelarią, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w formie porad prawnych on-line świadczonych za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.radcaprawny-trojmiasto.pl, a także poprzez pocztę elektroniczną  kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl.
 3. Do udzielania porad prawnych uprawniony jest zespół Kancelarii. Lista osób świadczących pomoc prawną znajduje się pod adresem www.radcaprawny-trojmiasto.pl
 4. Zapytania za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość może kierować do Zespołu Kancelarii każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmiot uprawniony do reprezentowania osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, ale posiadających zdolność prawną, dalej zwani „Klientami”.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Kancelarii Klient zobligowany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Klient w każdym czasie, za pośrednictwem strony internetowej posiada nieodpłatny dostęp do Regulaminu, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§2

Poprzez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Kancelaria – Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz, ul. Śląska 53 lok. B202/B203, 81-304 Gdynia NIP: 578 309 41 54;
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także podmiot uprawniony do reprezentowania osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, ale posiadających zdolność prawną, przedstawiciel, bądź pełnomocnik osoby fizycznej lub osoby prawnej;
 3. Strona internetowa – strona www.radcaprawny-trojmiasto.pl
 4. Usługa – jednokrotne udzielenie pomocy prawnej przez Kancelarię na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
 5. ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204).

 

§3

 1. Korzystanie z porad jest całkowicie dobrowolne.
 2. Usługi świadczone przez Kancelarię są odpłatnie za wynagrodzeniem, podanym przez Kancelarię, potwierdzonym przez Klienta.
 3. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT.
 4. Na wniosek Klienta wynagrodzenie może zostać podane w Euro. Z uwzględnieniem podatku VAT.
 5. Za wykonaną usługę, Kancelaria wystawia Klientowi rachunek. Faktura VAT wystawiana jest wyłącznie na wniosek Klienta.
 6. Kancelaria, za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość, świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną, która w szczególności polega na:
  • analizie problemu prawnego i udzieleniu porady prawnej;
  • przygotowaniu pisma procesowego;
  • przygotowaniu innego rodzaju pism wymagającego argumentacji prawnej;
  • przygotowaniu opinii prawnej;
  • przygotowaniu umowy, regulaminu, statutu lub innego aktu normatywnego.
 7. Świadczenie Usługi przez Kancelarię odbywa się w następujący sposób:
  1. Klient wysyła za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.radcaprawny-trojmiasto.pl w zakładce „Porada on -line” bądź za pomocą maila kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl zapytanie o możliwość udzielenia porady prawnej na odległość przez Kancelarię. Zapytanie skierowane przez Klienta powinno zawierać opis stanu faktycznego i problemu prawnego oraz pytania i rodzaj Usługi, którą jest zainteresowany Klient. Jednocześnie Klient powinien załączyć do wiadomości skany wszystkich niezbędnych dokumentów;
  2. Po zapoznaniu się z treścią zapytania Klienta, w najszybszym możliwym terminie Klient otrzyma informację zwrotną zawierającą wysokość honorarium Kancelarii oraz przewidywany termin realizacji Usługi;
  3. Jeżeli Klient akceptuje zaproponowane warunki należy odesłać pobrany ze strony internetowej lub przesłany Klientowi w formie e-mail formularz kontaktowy oraz opłacić z góry uzgodnione honorarium na numer rachunku bankowego Kancelarii 52 1020 1853 0000 9602 0247 8923 ;
  4. Kancelaria ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi, poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów;
  5. Po otrzymaniu uzgodnionego wynagrodzenia, Kancelaria przystąpi do wykonania Usługi w umówionym terminie;
  6. W momencie przesłania przez Klienta formularza kontaktowego i opłacenia honorarium, zostaje zawarta umowa pomiędzy Kancelarią a Klientem na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego Regulaminu. Warunkiem zawarcia umowy jest zaksięgowanie wynagrodzenia za Usługę na rachunku bankowym Kancelarii;
  7. W przypadku uznania przez Kancelarię, że zlecona do wykonania przez Klienta Usługa jest niemożliwa do wykonania, Kancelaria niezwłocznie powiadomi o tym facie Klienta i umożliwi mu rezygnację z Usługi za zwrotem uiszczonego wynagrodzenia;
  8. Kancelaria, po uprzednim porozumieniu się z Klientem, zastrzega możliwość zrealizowania umowy w częściach, a także o umożliwieniu mu odstąpienia od umowy z tego też powodu;
  9. Kancelaria wykonuje Usługę wyłącznie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta. Kancelaria jest uprawniona do zadawania dodatkowych pytań dotyczących stanu faktycznego;
  10. Nieudzielenie przez Klienta odpowiedzi na zadane przez Kancelarię pytania w terminie 3 dni roboczych, a uniemożliwiające Kancelarii wykonanie Usługi w sposób rzetelny i prawidłowy, upoważnia Kancelarię do niedochowania ustalonego terminu wykonania usługi oraz do możliwości odmowy zrealizowania Usługi. O fakcie odmowy zrealizowania usługi, Kancelaria zawiadamia Klienta wysyłając wiadomość e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Kancelaria niezwłocznie zwraca Klientowi na jego rachunek bankowy otrzymane Wynagrodzenie. W przypadku wykonania części usługi, Kancelaria zastrzega możliwość dokonania odpowiednich potrąceń;
  11. Klient ponosi wszelkie koszty postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do kosztów tych zalicza się m.in. opłaty sądowe, opłaty skarbowe, zaliczki na koszty opinii biegłych, koszty dokonania wpisów. Kancelaria każdorazowo uprzedzi Klienta o obowiązku poniesienia kosztów związanych z planowaną czynnością. Jeżeli Klient oświadczy, że nie chce ponieść kosztów, czynności nie zostaną wykonane, a skutki tej decyzji obciążają wyłącznie Klienta;

 

§4

 1. Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania zawartej umowy, w każdym czasie i bez podania przyczyny. Kancelaria zastrzega sobie prawo zatrzymania części wynagrodzenia za wykonaną dotychczas Usługę;
 2. Kancelaria ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku, gdy:
  • Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie przesłał żądanych przez Kancelarię, niezbędnych do wykonania Usługi dokumentów,
  • okaże się, że niezbędny jest osobisty kontakt z Kancelarią w celu wykonania Usługi, a nie będzie on możliwy z winy Klienta;
  • zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego (np. konflikt interesów);
  • Klient poda nieprawdziwe informacje bądź celowo wprowadzi w błąd Kancelarię.
 3. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria, bez uprzedniego powiadomienia o wydłużeniu terminu realizacji Usługi nie zrealizuje jej w umówionym terminie, z zastrzeżeniem §3 ust. 10 Regulaminu;
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta z przyczyn wskazanych w § 4 pkt 3 Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonego na rzecz Kancelarii wynagrodzenia z zastrzeżeniem dokonania przez Kancelarię odpowiednich potrąceń;
 5. Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym;
 6. Klient ma również prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał zapłaty;
 7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy odbywa się poprzez wypełnienie oświadczenia (TUTAJ) i przesłanie go drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl bądź poprzez osobiste złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Kancelarii.

 

§5

 1. W celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do Kancelarii zapytanie oraz wykonanie Usługi, zachodzi konieczność podania danych osobowych, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, PESEL. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, natomiast jest niezbędne do prawidłowego wykonania usługi;
 2. W chwili akceptacji Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię w celu wykonania Usługi;
 3. Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz zapewnia, że powierzone przez Klienta dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez nieupoważnione do ich przetwarzania osoby trzecie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w tym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE– dalej zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 4. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz, ul. Śląska 53 lok. B202/B203 NIP: 578 309 41 54. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak również poprzez adres e-mail: kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl.;
 5. Po ustaniu Umowy Kancelaria nie będzie przetwarzać danych osobowych Klienta.

 

§6

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia wszelkich reklamacji związanych z wykonywaną Usługą. Reklamacje winny być zgłaszane na adres e – mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl. Czas rozpoznania reklamacji przez Kancelarię to 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego (TUTAJ);
 2. Informacja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana bezpośrednio do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

§7

 1. Integralną częścią umowy zawieranej z Klientem jest niniejszy Regulamin;
 2. Na Kliencie spoczywa obowiązek informowania Kancelarii o jakiejkolwiek zmianie danych oraz zmianie stanu faktycznego w zakresie wymaganym do prawidłowego wykonywania Usługi na rzecz Klienta;
 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie;
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.radcaprawny-trojmiasto.pl;
 5. W momencie zaakceptowania Regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej na dzień wysłania zapytania. Późniejsze zmiany Regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej;
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;
 7. Niniejszy Regulamin świadczenia usług na odległość obowiązuje w wyżej określonym zakresie od dnia 1.06.2018 r.

 

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz pod adresem ul. Śląska, nr 53, lok. B202/B203, 81-304 Gdynia, NIP: 5783094154, REGON: 365562904 (dalej jako: Administrator lub Kancelaria).

Z Kancelarią można skontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Śląska, nr 53, lok. B202/B203, 81-304 Gdynia;
 • przez e-mail: kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl;
 • telefonicznie: +48 509 923 373.
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. podejmowania działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, w szczególności w celu złożenia ofert lub udzielenia informacji o zakresie świadczonych usług prawnych;
 2. świadczenia na Pana/Pani rzecz usług prawnych zgodnie z zawartą umową;
 3. wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych;
 4. wypełnienia obowiązku rejestracji transakcji przekraczających 15.000,00 euro wynikającego z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 5. marketingowym (marketing bezpośredni własnych produktów i usług) w tym przesyłania na podany przez Pana/Panią adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Kancelarię.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
 • zgoda na przetwarzanie danych wyrażona przy wypełnianiu formularza na stronie internetowej Kancelarii, w zakresie marketingu bezpośredniego;
 • konieczność wykonania umowy o świadczenie usług prawnych;
 • uzasadniony interes Kancelarii przejawiający się koniecznością rzetelnego i sprawnego świadczenia usług i wykonywania obowiązków związanych z zawodem radcy prawnego oraz prowadzoną działalnością zawodową;
 • przetwarzanie danych osobowych niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
 1. Wykorzystywanie przedłożonych dokumentów

Dane osobowe zawarte w przekazanych dokumentach mogą być niezbędne do prawidłowego i rzetelnego świadczenia usług, zarazem dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w niezbędnym zakresie.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. W przypadku danych przekazanych wyłącznie na podstawie zgody w zakresie marketingu bezpośredniego dane te będą przechowywane przez okres 3 lat od wyrażenia zgody.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe:

 • dostawcom, którym Kancelaria zleciła usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT, doradcom podatkowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią i tylko zgodnie z poleceniami Kancelarii;
 • innym osobom świadczącym zastępstwo procesowe (radcom prawnym i adwokatom), jeżeli będzie to niezbędne do prowadzenia sprawy, poprzez zastępstwo substytucyjne;
 • organom administracji państwowej i samorządowej, sądom administracyjnym, sądom powszechnym i komornikom sądowym;
 • innym osobom poprzez ujawnienie Pana/Pani danych w zakresie niezbędnym do wykazania pełnomocnictwa, dochodzenia roszczeń, zawierania umów lub świadczenia innych usług zgodnie z zawartą umową, w tym Pana/Pani dłużnikom, wierzycielom ich pełnomocnikom lub reprezentantom.
 1. Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 2. prawo dostępu do danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Kancelaria przetwarza Pana/Pani dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeżeli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody, czyli dane przekazane w związku z wyrażeniem zgody na marketing bezpośredni – ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu.

Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych

Większość przetwarzanych przez Kancelarię danych osobowych będzie podchodzić od Pana/Pani. Jednakże, w niektórych sytuacjach możliwe jest, że część danych osobowych zostanie pozyskana od osób trzecich, w szczególności z publicznych rejestrów (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rejestr Ksiąg Wieczystych) lub wskutek ujawnienia informacji przez osoby trzecie w toku prowadzonych spraw sądowych lub pozasądowych (na przykład: w skierowanym do Administratora jako Pana/Pani pełnomocnika piśmie procesowym lub wezwaniu do zapłaty).

 1. Informacja o obowiązku podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem udzielenia odpowiedzi na Pani zapytanie, a w dalszej kolejności wymogiem zawarcia umowy i nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia odpowiedzi, zawarcia umowy, a w przypadku powstania potrzeby podania dodatkowych danych w trakcie wykonywania umowy brak możliwości wykonania zawartej umowy. W szczególnych przypadkach niepodanie danych w odpowiednim terminie może doprowadzić do negatywnych skutków po Pana/Pani stronie, m.in. poprzez wygaśnięcie prawa podmiotowego lub przedawnienie roszczeń.

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych może wynikać ze zobowiązania sądu lub organu administracji. Niepodanie danych osobowych wskazanych w zobowiązaniu może doprowadzić do negatywnych konsekwencji procesowych wskazanych w zobowiązaniu sądu lub organu administracji lub innych konsekwencji wynikających z poszczególnych przepisów prawa.

10.Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.