e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

Specjalizacja

Rozwody

Jedną z czołowych specjalizacji Kancelarii jest prowadzenie postępowań o rozwód. Kancelaria reprezentuje Klientów przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, jak również przed Sądami Okręgowymi na terenie całego kraju z uwagi na możliwość prowadzenia rozpraw w trybie zdalnym (on-line), bez generowania dodatkowych kosztów dojazdu do sądu.

Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania, dotyczące sprawy rozwodowej:

Jakie dokumenty powinienem/am przygotować do wniesienia pozwu o rozwód?

 • odpis skrócony aktu małżeństw oraz urodzenia dziecka/ dzieci (w przypadku gdy dzieci są małoletnie). Dokumenty należy złożyć w oryginale,
 • kserokopię umowy majątkowej małżeńskiej, jeśli takowa została między małżonkami zawarta lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu jeśli takie zapadło,
 • zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 m-ce (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – PIT, osoby bezrobotne – zaświadczenie z Urzędu Pracy, emeryci i renciści – kopia decyzji o przyznaniu emerytury lub renty),
 • spis kosztów związanych z usprawiedliwionymi potrzebami dziecka oraz ewentualnie małżonka żądającego alimentów,
 • dokumenty potwierdzające ww. koszty (zaświadczenia, faktury VAT lub paragony z dowodem uiszczenia kwoty kartą, potwierdzenia przelewów).

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Pozew powinien zawierać:

Dane osobowe małżonków: – imiona, nazwiska i dokładny adres powoda i pozwanego, oraz numery PESEL małżonków.

W pozwie dodatkowo należy określić czego powód żąda w związku z rozwodem, tj.:

 • czy żąda orzeczenia rozwodu z czyjejś winy, ewentualnie czy sąd o tej winie ma nie orzekać,
 • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
 • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci,
 • orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego lokalu, jeśli strony wspólnie zamieszkują,

Ponadto można dodatkowo żądać orzeczenia o:

 • kontaktach z małoletnimi dziećmi stron,
 • podziale majątku wspólnego,​
 • eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania,
 • alimentów na małżonka, jeśli ku temu występują przesłanki.

Pozew powinien zawierać uzasadnienie, z którego wynikać będzie fakt wystąpienia przesłanek warunkujących orzeczenie rozwodu, a także jakie są przyczyny zerwania więzi fizycznej, duchowej i
gospodarczej pomiędzy małżonkami. Dodatkowo w razie występowania z pozostałymi żądaniami, szczegółowo opisać argumenty za swoim stanowiskiem oraz poprzeć je dowodami.

Do jakiego Sądu mam złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Jeżeli małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali za granicą właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Co jest warunkiem uzyskania rozwodu?

Sąd bada, czy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. W tym celu bada, czy między małżonkami istnieją, a jeśli nie istnieją, to od jak dawna, więzi: duchowa, fizyczna i gospodarcza. Zerwanie trwałe wszystkich trzech więzi warunkuje możliwość orzeczenia rozwodu jeżeli jednocześnie rozwód nie jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz jeżeli w związku z rozwodem nie ucierpi dobro małoletnich dzieci stron.

Jakie są skutki orzeczenia rozwodu?

Z chwilą rozwiązania małżeństwa między małżonkami ustaje wspólność majątkowa, tzn. od tej pory dochody każdego z małżonków wchodzą w skład ich odrębnego majątku. Małżonek, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił nazwisko, może w ciągu trzech miesięcy od rozwiązania małżeństwa powrócić do poprzedniego nazwiska, składając odpowiednie oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Jaka jest opłata sądowa za złożenie pozwu o rozwód?

Od pozwu o rozwód pobierana jest opłata stała w wysokości 600 złotych.