e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

WIEDZA PRAWNA

Publikacje

Wpływ konwencji MLI na rozliczenia zagranicznych dochodów z pracy najemnej na statku morskim eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z miejscem faktycznego zarządu w Grecji

Wpływ konwencji MLI na rozliczenia zagranicznych dochodów z pracy najemnej na statku morskim eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z miejscem faktycznego zarządu w Grecji

  • metoda wyłączenia z progresją,
  • metoda proporcjonalnego odliczenia.

W przypadku gdy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

W związku z wejściem w życie postanowień Konwencji MLI (Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1369) sukcesywnie zmieniane są metody unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia z progresją na metodę proporcjonalnego odliczenia. Pierwsze takie zmiany miały miejsce od 1 stycznia 2019 r. Proces ten jest nadal kontynuowany.

Jednym z kluczowych państw, gdzie od 1 stycznia 2022 roku przewiduje się zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania jest Grecja.

Wprowadzenie tej metody ma nastąpić w oparciu o tzw. „milczące przyjęcie” Grecji. Państwo to nie zgłosiło bowiem zastrzeżeń do propozycji Polski w zakresie zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania.

Co dla marynarzy oznacza zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania?

Rozliczanie zagranicznych dochodów zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia oznacza obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego, w którym należy wykazać dochody z pracy za granicą. Obowiązek ten wystąpi bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce.

Dochody z pracy za granicą rozliczane przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia należy wykazać na formularzu PIT-36 oraz w załączniku PIT/ZG.

Warto podkreślić, iż marynarze uzyskujący dochód z pracy na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez greckie przedsiębiorstwo uprawnieni będą do zastosowania w zeznaniu podatkowym preferencji podatkowej w postaci ulgi abolicyjnej.

Ponadto, zastosowanie ww. metody unikania podwójnego opodatkowania wiąże się z koniecznością comiesięcznego uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przedmiotowy obowiązek wynika wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 tj. z dnia 2021.06.24). Artykuł 44 ust. 1a wskazuje, iż „Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:

  1. ze stosunku pracy z zagranicy,
  2. z emerytur i rent z zagranicy,
  3. z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1

– są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.”

Następnie zgodnie z ustępem 3a tegoż samego artykułu, „Podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.”

Natomiast zgodnie z ust 7. ww. artykułu „Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, czasowo przebywający za granicą, którzy osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Do obliczenia należnej zaliczki stosuje się odpowiednio ust. 3a oraz 3c.”

Z powyższego wynika, iż podatnik osiągający dochód z zagranicy, w tym marynarz, zobowiązany jest do uiszczenia bez wezwania organu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to zatem sprecyzowany w przepisach prawa obowiązek ciążący na podatniku.

Istnieje, jednakże możliwość, aby podatnik zwolnił się z ww. ciążącego na nim obowiązku poprzez złożenie wniosku o ograniczenie poboru zaliczek. Powyższe uprawnienie podatnika wynika expressis verbis z art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż „Organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy.”

Wniosek należy złożyć przed terminem płatności zaliczki na podatek tj.

  • do 20 kolejnego miesiąca po uzyskaniu przychodu, jeżeli w trakcie pierwszej wypłaty wynagrodzenia (wpływu na rachunek bankowy) podatnik przebywa w domu lub
  • do 20 kolejnego miesiąca po powrocie do kraju, jeżeli w trakcie uzyskania pierwszego dochodu podatnika przebywał na statku.

Podsumowując:

Marynarz będący polskim rezydentem podatkowym, który w 2022 roku będzie wykonywać pracę najemną na statku morskim eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z miejscem faktycznego zarządu w Grecji winien zwrócić uwagę na zmieniające się przepisy dotyczące opodatkowania jego dochodów i zapoznać się ciążącymi na nim obowiązkami podatkowymi w związku z wykonywaniem pracy w ww. modelu zatrudnienia.

W przypadku wykonywania pracy najemnej na statku eksploatowanym przez podmiot z siedziba prawną i rzeczywistym zarządem w Grecji, na marynarzu będzie ciążył obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polsce. Zeznanie podatkowe w Polsce składane jest do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Warto zaakcentować, iż również w sytuacji, gdy marynarz nie będzie uzyskiwać innych dochodów. jedynym jego dochodem w roku podatkowym będzie dochód z pracy na rzecz greckiego podmiotu eksploatującego statkiem, również będzie musiał złożyć PIT w Polsce.

Należy również pamiętać o obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych bądź w celu ograniczenia tego obowiązku, o możliwości wystąpienia z wnioskiem do właściwego Urzędu Skarbowego.

Na koniec nadmienić pragnę, iż w obu powyższych przypadkach Kancelaria świadczy pomoc prawną marynarzom składającym zeznania podatkowe, jak również tym, którzy chcą skorzystać instytucji ograniczenia poboru zaliczek na podatek.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

zobacz również inne wpisy