e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

WIEDZA PRAWNA

Publikacje

Rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków

Rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków.

Orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Odstąpienie od tej reguły dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy obie strony zgodnie zażądają zaniechania orzekania o winie.

Składając zatem pozew rozwodowy lub odpowiadając na taki pozew należy postawić sobie pytanie, czy chcemy rozwiązania małżeństwa z wyłącznej winy jednego z małżonków, z winy obydwojga małżonków, bez orzekania o winie, a być może z ustaleniem, że żadne z małżonków nie ponosi winy. Niniejszy wpis poświęcony został sytuacji wnioskowania o uznanie za winnego rozkładu pożycia wyłącznie jednego małżonka.

W jakich sytuacjach można żądać orzeczenia o wyłącznej winie drugiego małżonka.

Wskazać należy, że jeżeli strony nie zgłoszą zgodnego wniosku o nieorzekaniu o winie za rozkład ich pożycia, sąd obowiązany jest orzec czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Wobec powyższego sąd zmuszony jest do wnikliwego zbadania sprawy i ustalenia czy któremuś z małżonków, a może nawet obojgu, można przypisać winę, zaś jeżeli tak to któremu. Analiza orzecznictwa pokazuje, że do rozkładu pożycia małżeńskiego z wyłącznej winy jednego z małżonków przyczynia się: nadużywanie alkoholu i środków odurzających, agresja, zdrada (w sytuacji, gdy była przyczyną rozkładu małżeństwa, a nie jego skutkiem), przemoc psychiczna itd.

Uwypuklić należy, że kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera katalogu zachowań, które mogą świadczyć o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Skutki alimentacyjne orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków.

Zgodnie z art. 444 kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.) małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu. W tym celu należy złożyć wniosek na rozprawie albo w piśmie, które będzie doręczone drugiemu małżonkowi. Nie ma jednak obowiązku zgłoszenia roszczenia o alimenty w procesie rozwodowym. Możliwe jest dochodzenie ich przed sądem rodzinnym w późniejszym okresie.

Sąd na żądanie małżonka niewinnego może zasądzić od małżonka ponoszącego winę alimenty służące wyrównaniu jego stopy życiowej. Obowiązek ten nie jest przy tym ograniczony w czasie i w praktyce może trwać aż do momentu, gdy dotychczasowy małżonek umrze, bądź ponownie zawrze związek małżeński. Małżonek wyłącznie winny nie może natomiast żądać alimentów od małżonka niewinnego w żadnej sytuacji (w przypadku rozwodu z winy obydwojga małżonków, bądź bez orzekania o winie byli małżonkowie mogą żądać wzajemnie od siebie alimentów jeżeli znajdują się w niedostatku).

Czas trwania sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie.

Wyjaśnić należy, że każda sprawa jest indywidualna i zarówno jej wynik jak i czas trwania uzależniony jest od ilości materiału dowodowego zebranego w sprawie, ilości świadków, których należy przesłuchać itd. W przypadku gdy, któraś ze stron wnioskowała o przesłuchanie kilku lub kilkunastu świadków, sprawa może ciągnąć się latami. W Sądzie Okręgowym w Gdańsku na wyznaczenie pierwszego posiedzenia w sprawie rozwodowej oczekuje się obecnie około 5 miesięcy.

Podsumowując z uwagi na wysokie skomplikowanie spraw o rozwód, zwłaszcza tych, w których sąd obowiązany jest orzec o tym czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, rekomendujemy skorzystanie przy ich prowadzeniu z pomocy fachowego pełnomocnika. Powyższe wynika bowiem z faktu, iż wyroki rozwodowe mają daleko idące skutki prawne.

zobacz również inne wpisy