e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

WIEDZA PRAWNA

Publikacje

Pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

W dniu 14 czerwca 2017r. Premier Beata Szydło działając na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiła Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. W dniu 16 czerwca 2017r. projekt ustawy został skierowany do czytania przez Komisję Finansów Publicznych oraz Komisję Infrastruktury.

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na poprawę obowiązujących obecnie zasad związanych z zamknięciem przyjmowania wniosków o wypłaty dofinansowania wkładu własnego, udzielanego w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, oraz spłaty części kredytu, wypłacanego z tytułu powiększenia się rodziny beneficjenta o trzecie lub kolejne dziecko. Zakończenie możliwości składania wniosków związane jest z ryzykiem braku środków w budżecie państwa.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, budżet państwa posiadał rezerwę celową na wypłaty dofinansowania wkładu własnego oraz wsparcia w formie spłaty części kredytu. Artykuł 36 ust. 1 ww. ustawy określa maksymalny limit środków, do wysokości których może być wypłacone finansowe wsparcie, w podziale na lata:

  • w 2014 r. – 600 mln zł,
  • w 2015 r. – 715 mln zł,
  • w 2016 r. – 730 mln zł,
  • w 2017 r. – 746 mln zł,
  • w 2018 r. – 762 mln zł.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi zakłada, że w roku 2017 i 2018 możliwie będzie pełne wykorzystanie limitu dostępnej rezerwy, dając w obu wskazanych latach szansę na uzyskanie pomocy w zakupie mieszkania łącznie nawet ok. 4 tys. gospodarstw domowych.

Art. 1 omawianej ustawy zakłada możliwość składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego do chwili, gdy kwota wynikająca ze złożonych wniosków z terminem wypłaty wsparcia w danym roku, pomniejszona o wypłacone od początku roku oraz przyznane i podlegające wypłacie w danym roku dodatkowe finansowe wsparcie (z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka), osiągnie równowartość 100% limitu przeznaczonego na wypłaty w danym roku (obecnie jest to 95%). Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, obecna praktyka ustanawiania 5% limitu, z którego sfinansowane mają być wypłaty wynikające z wniosków o dofinansowanie wkładu własnego złożonych w dniu ogłoszenia informacji o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wypłaty dodatkowego dofinansowania w formie spłaty części kredytu, pokazała, że pozostawienie takiej ilości środków jest bezzasadne. Decyzje wnioskodawców podejmowane po wstrzymaniu przyjmowania wniosków, polegające m.in. na wycofywaniu wniosków czy rezygnacji z zawarcia umowy kredytu, a także niewielki udział wypłat dodatkowego dofinansowania, powodują, że duża część środków przeznaczonych na wypłaty wsparcia w danym roku pozostaje niewykorzystana, przy jednocześnie dużym zainteresowaniu osób chcących uzyskać dofinansowanie, które nie zdążyły złożyć wniosku w terminie.

Art. 2 projektu ustawy uszczegóławia natomiast procedurę przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego składanych w roku wejścia w życie nowelizacji. Zgodnie z tym przepisem Bank Gospodarstwa Krajowego winien ogłosić komunikat o wznowieniu przyjmowania wniosków z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na rok 2017 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie przepisów ustawy. Banki kredytujące rozpoczną natomiast przyjmowanie wniosków od następnego dnia po owym ogłoszeniu. Powyższe oznacza ogłoszenie informacji najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2017 r. i wznowienie przyjmowania wniosków od dnia 17 sierpnia 2017 r.

zobacz również inne wpisy