e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

WIEDZA PRAWNA

Publikacje

Odwołanie od decyzji ZUS – najważniejsze informacje i wzór

odwołanie od decyzji ZUS

W ostatnim czasie zauważalnym problemem jest coraz częstsze wydawanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych negatywnych decyzji dla ubezpieczonych ubiegających się o świadczenia z ZUS. Jeżeli ubezpieczony nie jest zadowolony z wydanej decyzji organu rentowego może spróbować ją zmienić. Wówczas inicjuje postępowanie odwoławcze i składa odwołanie od decyzji ZUS.

Poniżej przedstawiamy krótki artykuł z omówieniem:

  • Czym jest odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
  • W jaki sposób sporządzić odwołanie?
  • Jak prawidłowo złożyć odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
  • Co się dzieje po złożeniu takiego odwołania od decyzji ZUS?

Załączamy również przydatny wzór odwołania od decyzji, który pomoże Państwu w jego przygotowaniu.

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

Odwołanie jest środkiem zaskarżenia, w którym ubezpieczony niezadowolony z wydanej przez organ rentowy decyzji daje wyraz swojemu niezadowoleniu. Takie odwołanie od decyzji ZUS inicjuje postępowanie odwoławcze, które toczy się przed sądem cywilnym. Sąd obowiązany jest wszechstronnie ocenić okoliczności sprawy, a zatem nie tylko odnieść się do zarzutów podniesionych przez ubezpieczonego. Lecz także z urzędu jeszcze raz zbadać sprawę co do meritum. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych obowiązuje zasada oceny prawidłowości decyzji według stanu istniejącego w dacie jej wydania. Sąd ubezpieczeń społecznych rozpoznaje sprawę merytorycznie na nowo. Jednak jako organ kontrolny ma obowiązek odniesienia się do stanu rzeczy istniejącego w dacie wydania decyzji. Przy czym są tu wyjątki, np. jeżeli Sąd ustali, iż jedyna przyczyna odmowy przyznania świadczenia ustała po wydaniu zaskarżonej decyzji, jest władny wydać wyrok przyznający świadczenie z datą spełnienia się wszystkich przesłanek koniecznych do nabycia prawa do tego świadczenia.

PODSTAWA PRAWNA- TRYB I TERMIN

Podstawę prawną złożenia odwołania od decyzji ZUS stanowi Kodeks postępowania cywilnego, a konkretnie art. 477(9). Odwołanie od decyzji ZUS sporządza się na piśmie do właściwego sądu okręgowego albo rejonowego, jednakże co istotne – za pośrednictwem organu rentowego. Odwołanie od decyzji ZUS, choć rzadziej stosowane, może być również złożone ustnie do protokołu, sporządzonego przez organ rentowy. Właściwość rzeczową sądu rozstrzyga art. 477(8) Kodeksu postępowania cywilnego.

Termin na wniesienie odwołania to miesiąc od dnia otrzymania decyzji lub orzeczenia organu rentowego. Zgodnie z prawem termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Przykładowo: jeśli decyzja organu została doręczona 9 lutego, termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS upływ z dniem 9 marca.

Zdarza się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła decyzję listem zwykłym, a nie poleconym. Wówczas termin odwołania od decyzji ZUS, co do zasady powinno się liczyć od dnia wyjęcia przesyłki ze skrzynki pocztowej lub odebrania listu od listonosza. Natomiast w samym odwołaniu od decyzji wskazać należy tę datę na potwierdzenie zachowania terminu na sporządzenie i złożenie odwołania.

Bardzo ważną kwestią jest dochowanie przewidzianego w przepisach terminu, bowiem sąd odrzuci odwołanie wniesione po jego upływie. Chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. Należy wówczas już w odwołaniu od decyzji wskazać okoliczności usprawiedliwiające niedochowanie terminu. Obecnie może być to na przykład przebywanie w izolacji z powodu zachorowania na COVID-19).

CO POWINNO ZAWIERAĆ ODWOŁANIE PRZECIWKO ZUS?

Aby skutecznie złożyć odwołanie, należy dochować wymogów formalnych stawianych przez Kodeks postępowania cywilnego dla tego typu środka zaskarżenia. W razie braku spełnienia tych wymogów sąd stwierdzi braki formalne i wezwie do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie braków w terminie skutkuje zwróceniem odwołania przez sąd.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Sądu Najwyższego odwołanie od decyzji ZUS powinno zawierać jedynie oznaczenie zaskarżonej decyzji oraz określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów. W związku z tym jest ono odformalizowane i w odróżnieniu od pism procesowych składanych przez strony w „zwykłym” postępowaniu cywilnym nie musi spełniać wymogów formalnych określonych w Kodeksie postępowania cywilnego. Dlatego, że skarżący nie musi też dokładnie i precyzyjnie określać żądania. Bowiem za wystarczający należy uznać zawarty w nim przekaz, z którego wynika, że ubezpieczony nie zgadza się z rozstrzygnięciem zawartym w decyzji, od której zostało wniesione odwołanie. Jednakże może również dokładnie określać żądanie (jego zakres przedmiotowy), oczywiście pod warunkiem, że będzie ono mieścić się w granicach przedmiotu sporu objętego zaskarżoną decyzją.

Składając odwołanie od decyzji ZUS należy mieć na względzie, w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w Kodeksie postępowania cywilnego. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1996 r., sygn. akt II URN 3/95).

GDZIE ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć do właściwego sądu za pośrednictwem organu rentowego. ZUS po otrzymaniu odwołania od decyzji niezwłocznie przesyła je wraz z aktami ubezpieczeniowymi sprawy do sądu. Odwołanie od decyzji ZUS należy wysłać listem poleconym adresowanym do ZUS-u. Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzna odwołanie w całości za słuszne. Ma możliwość zmiany lub uchylenia zaskarżonej decyzję bez potrzeby przesyłania sprawy do sądu.

CO SIĘ DZIEJE PO ZŁOŻENIU ODWOŁANIA?

Po złożeniu odwołania od decyzji ZUS organ rentowy prześle je wraz z aktami sprawy do właściwego sądu. Ewentualna zmiana przez organ rentowy zaskarżonej decyzji przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd przez wydanie decyzji uwzględniającej w całości lub w części żądanie strony powoduje umorzenie postępowania w całości lub w części. Ważnym również jest, aby do akt przedłożyć wszystkie dowody, które potwierdzają zaprezentowane w odwołaniu od decyzji organu rentowego stanowisko. Jeżeli wyrok sądu będzie niekorzystny. Należy złożyć wniosek do sądu wyższej instancji, dzięki któremu będzie można zaskarżyć wyrok i zostanie wydane uzasadnienia wyroku.

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS – WZÓR

Wzór odwołania od decyzji ZUS mogą Państwo pobrać klikając w link -> Odwołanie od decyzji ZUS wzór.

________________________________________________________

Autor wpisu: radca prawny Natalia ZielmachowiczAutor wpisu: radca prawny Natalia Zielmachowicz  Właścicielka kancelarii, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Wieloletnie doświadczenie i gruntowna wiedza z zakresu prawa spadkowego gwarantuje pomoc prawną na najwyższym poziomie. Potrzebujesz porady prawnej? Zadzwoń! +48 797 392 23

Właścicielka kancelarii, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Wieloletnie doświadczenie i gruntowna wiedza z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych gwarantuje pomoc prawną na najwyższym poziomie.

Potrzebujesz porady prawnej? Zadzwoń!
+48 797 392 234

zobacz również inne wpisy