e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

WIEDZA PRAWNA

Publikacje

Najnowsze zmiany w 500 plus.

Z dniem 01 sierpnia 2017r. nastąpiły zmiany w zakresie przyznawania świadczenia 500 plus. Wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie wyłudzeń i nadużyć, do których dochodziło w związku z wypłatą 500 plus.

Nadmienić należy, że program „Rodzina 500 plus” funkcjonuje od kwietnia 2016 r. Osoby, które w ubiegłym roku, w przepisanym terminie, złożyły stosowny wniosek, mają zapewnioną wypłatę świadczenia do września br. Aby uzyskać dalsze finansowanie ze strony państwa, i tym samym nie mieć przerw w przelewach, nowy wniosek należało złożyć do 31 sierpnia 2017r.

Powyższe w praktyce oznacza, że na podstawie ubiegłorocznego wniosku pieniądze wypłacane będą do końca września, złożenie nowego wniosku uprawni beneficjentów do otrzymywania wypłat od października 2017r. do października kolejnego roku.

Komu należy się 500+?

Wniosek może zostać złożony przez rodziców, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, pod warunkiem że dziecko z nimi mieszka i jest na ich utrzymaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego (listem poleconym) lub osobiście w urzędzie gminy lub miasta „właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze”. A więc wniosek składany jest zgodnie z miejscem zamieszkania a nie zameldowania. Co więcej wniosek może zostać złożony on-line przez bankowość elektroniczną, przez empatia.mrpips.gov.pl, przez obywatel.gov.pl lub przez PUE ZUS.

W tym miejscu wskazać należy, że podstawowe zasady programu nie ulegną zmianie. Wprowadzone jednak modyfikacje mają na celu uszczelnienie systemu.

Renta alimentacyjna a 500+

W pierwszej kolejności nadmienić należy, iż prawo do świadczenia wychowawczego dla dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców zostało uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. Zmiana ta ma pozwolić na wyeliminowanie sytuacji, w której rodzice udają, że samotnie wychowują małoletnie dziecko, a w rzeczywistości żyją we wspólnym gospodarstwie domowym. Zasada ta dotyczy również tych rodziców deklarujących samotne wychowywanie małoletnich dzieci, którzy ubiegają się o 500 plus na drugie i kolejne dziecko, czyli o świadczenie niezależne od dochodu. Jak dotąd osoby te nie miały obowiązku do wniosku o 500 plus dołączać żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących alimentów. Powyższe oznacza, że chcąc otrzymywać świadczenie na kolejny okres zasiłkowy, muszą udokumentować fakt ustalenia alimentów. Wyjątek dotyczy m.in. dzieci, których ojciec jest nieznany lub drugi rodzic nie żyje.

W sytuacji jeżeli ktoś nie pozostaje w związku małżeńskim tylko żyje w tzw. konkubinacie i nie deklaruje bycia samotnym rodzicem, gdyż podaje w składzie rodziny także swojego partnera, z którym wychowuje choć jedno wspólne dziecko, to wymóg ustalenia alimentów go nie dotyczy.

Utrata dochodu a 500+

W dalszej kolejności wskazać należy, że wyłączone zostały przepisy dotyczące utraty i uzyskania dochodu wówczas, gdy wnioskodawca lub członek rodziny utracił dochód i w okresie trzech miesięcy od daty utraty tegoż dochodu ponownie osiągnie dochód. Powyższe ma na celu uniknięcie sytuacji, w której rodzice wnioskują u swojego pracodawcy o zmianę ich umowy o pracę w taki sposób, aby ich dochód kwalifikował się do otrzymywania 500 plus również na pierwsze z dzieci.

Własna działalność a 500+

Wprowadzone zmiany dotyczą również przedsiębiorców, którzy dotychczas obowiązani byli do składania jedynie zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Nadmienić należy, iż istniała trudność w ich weryfikowaniu przez urząd. Dlatego też wobec osób opodatkowujących swój dochód na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wprowadzono wymóg dołączania do wniosku o świadczenie 500 plus zaświadczenia od właściwego naczelnika urzędu skarbowego o formie płaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalone ma zostać prawo do świadczenia.

Uprawnieni do 500+

Do ubiegania się o świadczenie 500 plus uprawnione są rodziny z co najmniej dwójką dzieci w wieku do 18 roku życia, bez względu na dochód. Oznacza to, że świadczenie otrzymują rodziny posiadające drugie i każde kolejne dziecko. Osoby, które ubiegają się o świadczenie 500 plus na pierwsze lub jedyne dziecko zobowiązane są do przedłożenia zaświadczenia o aktualnych zarobkach. Dochód w tych rodzinach nie może przekraczać 800,00 zł netto na jedną osobę. Wyjaśnić należy, że nie obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, która stanowi, że wypłacane świadczenie zostaje pomniejszone o kwotę przekraczającą maksymalny dochód w rodzinie.

W rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe zostało podwyższone do 1.200,00 zł netto na jedną osobę. Świadczenie 500 plus na każde dziecko otrzymują rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W dbałości o Państwa interes Kancelaria przestrzega przez osobami trudniącymi się składaniem wniosków poprzez inne niż wymienione powyżej strony internetowe. Istnieje bowiem ryzyko, że Państwa wniosek nie trafi do właściwego urzędu. Powyższe skutkować może wyłudzeniem Państwa danych a nierzadko i wynagrodzenia pieniężnego za złożenie wniosku, które jest bezpłatne.

zobacz również inne wpisy