e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

WIEDZA PRAWNA

Publikacje

Miejsce opodatkowania dochodu marynarza

Tysiące Polaków wykonuje zawód marynarza mając przy tym wątpliwości czy ich obowiązkiem jest składanie w Polsce zeznań podatkowych do 30 kwietnia za rok poprzedni. Wyjaśnić należy, że dochody marynarza charakteryzują się szczególnym statusem i wiele urzędów skarbowych w Polsce ma problemy z ich poprawnym opodatkowaniem.

Polskie przepisy podatkowe

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j. z dnia 2016.12.15), dalej jako updof, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie art. 4a updof, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Oznacza to, że obowiązuje reguła, iż osoba mieszkająca w Polsce, musi rozliczać się z polskim organem skarbowym, ale jednocześnie przy ocenie sytuacji marynarza osiągającego dochody z zagranicy, należy sięgać do umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają na celu uregulowanie opodatkowania dochodów z tytułu pracy na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym w przepisach dotyczących opodatkowania dochodów z pracy najemnej.

Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (która stanowi podstawę do konstruowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) w art. 15 ust. 3 stanowi, że do opodatkowania dochodów marynarzy zatrudnionych na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym stosuje się zasadę zgodnie z którą dochody te podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. W większości umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, powyższa zasada ma zastosowanie.

Wyjaśnić należy, że nieliczne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nakazują opodatkowanie dochodu marynarza na terytorium Polski, przez wzgląd na miejsce zamieszkania marynarza, do umów takich należy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Holandią (Dz. U. z 2003 r. nr 216, poz. 2120).

W sytuacji, jeżeli brak jest pomiędzy Polską a danym państwem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, o miejscu opodatkowania dochodu marynarza decyduje ustawodawstwo wewnętrzne oraz okoliczność usytuowania faktycznego (rzeczywistego) zarząd lub siedziby prawnej armatora.

Wnioski

Podsumowując dla ustalenia czy polski marynarz musi złożyć w kraju zeznanie podatkowanie koniecznym jest ustalenie jaka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do osiągniętych przez niego dochodów. Powyższe ustala się na podstawie usytuowania faktycznego (rzeczywistego) zarządu lub siedziby prawnej armatora. W tym celu zachęcamy do indywidualnej konsultacji.

zobacz również inne wpisy