e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

WIEDZA PRAWNA

Publikacje

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód? To jedno z ważniejszych pytań w trakcie całej sprawy rozwodowej. Przecież trzeba wiedzieć do jakiego sądu złożyć pozew rozwodowy. W artykule znajdziesz kompleksowane informacje o wszelkich formalnościach przy składaniu pozwu o rozwód.

Właściwość rzeczowa sądu.

Pod pojęciem właściwość rzeczowa kryje się zakres spraw, które mogą zostać rozpoznane przez poszczególne sądy I instancji, ale różnego rzędu. Powyższe wynika z faktu, iż w Polsce nie ma jednolitego sądu I instancji. W I instancji sprawy rozpoznają bowiem sądy rejonowe jak i sądy okręgowe. Sądem właściwym do rozpoznania w I instancji sprawy o rozwód jest sąd okręgowy. Jako ciekawostkę wskazać należy, że do 31 grudnia 1990r. sprawy o rozwód w I instancji rozpoznawane były przez sądy rejonowe.

Jaki wydział jest właściwy?

Zarówno sądy rejonowe jak i sądy okręgowe dzielą się na wydziały, które w swoich kompetencjach mają rozstrzyganie określonych kategorii spraw. W związku z tym, do rozpoznania sprawy o rozwód właściwym jest wydział cywilny sądu okręgowego. W sytuacji wniesienia apelacji (środka odwoławczego od wyroku I instancji) zostanie ona rozpoznana przez sąd apelacyjny – sąd II instancji.

Właściwość miejscowa

Właściwość miejscowa oznacza zakres spraw, które mogą rozpoznawać sądy poszczególnych okręgów sądowych ustalanych przez Ministra Sprawiedliwości. Kwestię właściwości miejscowej sądu w sprawach o rozwód reguluje art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego, wyznaczając następujące kryteria:

  1. ostatniego miejsca zamieszkania małżonków w okręgu danego sądu, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu,
  2. miejsca zamieszkania strony pozwanej, gdy brak jest podstawy z pkt. 1,Jeżeli jednak i tej postawy nie ma
  3. miejsca zamieszkania powoda.

Wyjaśnić należy, że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Sąd ostatniego miejsca zamieszkania małżonków pozostaje nadal właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód. Nawet jeżeli jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w okręgu tego sądu, choć w innej niż uprzednio miejscowości.

Zameldowanie w konkretnej miejscowości nie ma znaczenia dla właściwości sądu. Istotny jest jedynie faktyczny pobyt w okręgu danego sądu. Na marginesie wyjaśnić należy, że posiadanie dowodu zameldowania może posłużyć jako środek do uprawdopodobnienia przebywania w danej miejscowości.

Opłata od pozwu

Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600,00 zł. Sąd z urzędu zwraca, po uprawomocnieniu się wyroku, połowę uiszczonej opłaty od pozwu w sytuacji orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie.

Jeżeli cofnięcie pozwu nastąpi w wyniku pojednania się małżonków przed sądem I instancji. To sąd z urzędu w całości zwróci uiszczoną opłatę. Natomiast jeżeli pojednanie stron nastąpi przed zakończeniem postępowania przed sądem II instancji, sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty od apelacji.

W przypadku nieuiszczenia przez powoda stosownej opłaty. Sąd wezwie go do uzupełnienia tegoż braku w terminie tygodniowym pod rygorem zwrócenia pozwu.

Złożenie pozwu

Pozew można nadać w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego co jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu lub złożony w biurze podawczym w siedzibie sądu.

Może zainteresować Cię także artykuł: kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Podsumowanie – Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

  • sądem właściwym rzeczowo do wniesienia pozwu o rozwód zawsze będzie sąd okręgowy;
  • sprawę o rozwód zawsze rozpozna wydział cywilny sądu okręgowego;
  • właściwość miejscowa ustalana jest w oparciu o to, czy jeden z małżonków nadal mieszka lub ma miejsce zwykłego pobytu w okręgu danego sądu, w którym uprzednio zamieszkiwali oboje małżonkowie. Z braku tej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda;
  • opłata od pozwu o rozwód wynosi 600,00 zł.

zobacz również inne wpisy