INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Natalia Zielmachowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz pod adresem ul. Śląska, nr 53, lok. B202/B203, 81-304 Gdynia, NIP: 5783094154, REGON: 365562904 (dalej jako: Administrator lub Kancelaria).

Z Kancelarią można skontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Śląska, nr 53, lok. B202/B203, 81-304 Gdynia;
 • przez e-mail: kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl;
 • telefonicznie: +48 509 923 373.

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu:

 1. podejmowania działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, w szczególności w celu złożenia ofert lub udzielenia informacji o zakresie świadczonych usług prawnych;
 2. świadczenia na Pana/Pani rzecz usług prawnych zgodnie z zawartą umową;
 3. wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych;
 4. wypełnienia obowiązku rejestracji transakcji przekraczających 15.000,00 euro wynikającego z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 5. marketingowym (marketing bezpośredni własnych produktów i usług) w tym przesyłania na podany przez Pana/Panią adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Kancelarię.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

 • zgoda na przetwarzanie danych wyrażona przy wypełnianiu formularza na stronie internetowej Kancelarii, w zakresie marketingu bezpośredniego;
 • konieczność wykonania umowy o świadczenie usług prawnych;
 • uzasadniony interes Kancelarii przejawiający się koniecznością rzetelnego i sprawnego świadczenia usług i wykonywania obowiązków związanych z zawodem radcy prawnego oraz prowadzoną działalnością zawodową;
 • przetwarzanie danych osobowych niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

4. Wykorzystywanie przedłożonych dokumentów

Dane osobowe zawarte w przekazanych dokumentach mogą być niezbędne do prawidłowego i rzetelnego świadczenia usług, zarazem dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w niezbędnym zakresie.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wynikających zawartej umowy. W przypadku danych przekazanych wyłącznie na podstawie zgody w zakresie marketingu bezpośrednio dane te będą przechowywane przez okres 3 lat od wyrażenia zgody.

6. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe:

 • dostawcom, którym Kancelaria zleciła usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT, doradcom podatkowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią i tylko zgodnie z poleceniami Kancelarii;
 • innym osobom świadczącym zastępstwo procesowe (radcom prawnym i adwokatom), jeżeli będzie to niezbędne do prowadzenia sprawy, poprzez zastępstwo substytucyjne;
 • organom administracji państwowej i samorządowej, sądom administracyjnym, sądom powszechnym i komornikom sądowym;
 • innym osobom poprzez ujawnienie Pana/Pani danych w zakresie niezbędnym do wykazania pełnomocnictwa, dochodzenia roszczeń, zawierania umów lub świadczenia innych usług zgodnie z zawartą umową, w tym Pana/Pani dłużnikom, wierzycielom ich pełnomocnikom lub reprezentantom.

7. Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 2. prawo dostępu do danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Kancelaria przetwarza Pana/Pani dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeżeli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody, czyli dane przekazane w związku z wyrażeniem zgody na marketing bezpośredni – ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu.

Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Źródło pochodzenia danych osobowych

Większość przetwarzanych przez Kancelarię danych osobowych będzie podchodzić od Pana/Pani. Jednakże, w niektórych sytuacjach możliwe jest, że część danych osobowych zostanie pozyskana od osób trzecich, w szczególności z publicznych rejestrów (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rejestr Ksiąg Wieczystych) lub wskutek ujawnienia informacji przez osoby trzecie w toku prowadzonych spraw sądowych lub pozasądowych (na przykład: w skierowanym do Administratora jako Pana/Pani pełnomocnika piśmie procesowym lub wezwaniu do zapłaty).

9. Informacja o obowiązku podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem udzielenia odpowiedzi na Pani zapytanie, a w dalszej kolejności wymogiem zawarcia umowy i nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia odpowiedzi, zawarcia umowy, a w przypadku powstania potrzeby podania dodatkowych danych w trakcie wykonywania umowy brak możliwości wykonania zawartej umowy. W szczególnych przypadkach niepodanie danych w odpowiednim terminie może doprowadzić do negatywnych skutków po Pana/Pani stronie, m.in. poprzez wygaśnięcie prawa podmiotowego lub przedawnienie roszczeń.

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych może wynikać z zobowiązania sądu lub organu administracji. Niepodanie danych osobowych wskazanych w zobowiązaniu może doprowadzić do negatywnych konsekwencji procesowych wskazanych w zobowiązaniu sądu lub organu administracji lub innych konsekwencji wynikających z poszczególnych przepisów prawa.

10.Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.